vlaD-zone

Slovník Hackera

baud  je  jednotka rýchlosti prenosu dát

baud rate ( prenosová rýchlosť ) určuje počet zmien signálu za sekundu. V informatike sa za základnú jednotku ( signál ) považuje jeden bit ( 1b ). Do jednej signálovej zmeny však je možné zakódovať viac než jeden bit. Preto vždy nejde ztotožniť pojem baud a b/s (bitov za sekundu)

brute force attack je klasická hackovacia technika, ktorá kombináciami znakov sa snaží uhádnuť správne heslo. Nevýhodou tejto metódy je veľká časová náročnosť.

crack je program, ktorý dokáže odstrániť ochranu proti kopirovaniu programov, potrebu registrovať určitý program. Dokáže obísť nutnosť zadať sériove číslo produktu či odstráni rôzne proti pirátske ochrany.

DES ( Data Encryption Standard ) je americký šifrovací štandard. Používa klúč o dĺžke 56 bitov, ktorý bol však rozlúštený na Internete za 41 dní. Bol vypracovaní firmou IBM a NSA ( National Security Agency ).
{ NSA dnes vo svojom šifrovacom algoritme Skipjack používa kľúč o dĺžke 80 bitov }

dictionary attack je hackovacia technika, ktorá na základe zoznamu slov v slovníku ( wordlist ) sa snaží zistiť správne heslo. Táto metóda je pomerne rýchla avšak neúspešná pri zložitejších hesliach.

hack sa chápe ako prienik do cudzieho systému ( počítača )

hacker je osoba, ktorá sa cez počítačovú sieť ( lokálnu či Internet ) snaží preniknúť do počítačového systému

IP spoofing je hackovacia technika, ktorej účelom je získať informácie z cudzieho počítača na základe predstierania adresy iného počítača

lamer je osoba, ktorá je úplným začiatočníkom v hackovaní či crackovaní a zmôže sa len na bezmyšlienkovité používanie cudzích hackovacích programov

phreaker ( poskladané zo slov "phone" a "freak" ) je osoba, ktorá ma veľa znalostí z oblasti telekomunikácií a využíva ich na bezplatné telefonovanie a pod.

ping ( Packet InterNet Groper ) je štandardní príkaz, ktorá zistí dostupnosť a zmerá odozvu konkretného serveru

sysadmin ( SYStem ADMINistrator ) je osoba, ktorá spravuje počítačovú sieť

Trojan horse ( trójsky kôň ) je program, ktorý sa javí ako riadny program, utilita, či hra avšak v sebe skrýva funkcie so škodlivými účinkami

UNIX je viacužívateľský a multiprocessingový operační systém vyvinutý firmou AT&T Bell v roku 1969. Väčšina ďalšieho vývoja bola uskutočnená na univerzite v Berkeley. Slovo UNIX sa vyvinulo z výrazu Uniplexed Information and Computing System. Zo slova UNICS sa potom vyvinul názov UNIX.

windoze je hanlivý výraz pre systém Windows. Ďalší je Wintendo.

wordlist je súbor, ktorý obsahuje velké množstvo slov, ktoré predstavujú potencionálne heslá. Je potrebný pre metódu dictionary attack